top of page

Årsmøte for 2023 i Holmestrand Badstuforening

Tirsdag den 5. mars 2024 kl 19 ble det avholdt årsmøte i badstuforeningen i Restaurant Q's lokaler i Holmestrand. 

 

Medlemmer per 31.desember 2023 var blitt tilskrevet direkte med  informasjon om møtet og saker til behandling. Alle fremmøtte hadde stemmerett.

 

Det ble orientert om driften i 2023 via «Styrets beretning». 

Årets regnskap med noter ble gjennomgått, det samme med uavhengig revisors beretning.

 

Innkomne forslag.
• Revisor har foreslått at styret gjennomgår foreningens vedtekter. Styret fikk i oppdrag å utføre dette og fremlegge reviderte vedtekter for godkjenning på neste årsmøte

• Styrets forslag til budsjett for 2024 ble vedtatt

 

Følgende personer ble valgt til å sitte i styret for 2024:

 Neil Ryan - styreleder

• Lars Grov - styremedlem

• Mari Løwehr - styremedlem

• Jerome Richter - styremedlem

• Lars-Petter Holst - styremedlem

• Pål Andreassen - vara

• Tone Iselin Opstad - vara

 

Artikkel oppdatert 6. mars 2024

___________________
 

Invitasjon, utsendt 6. februar 2024
 

Tirsdag den 5. mars kl 19 vil det bli avholdt årsmøte i badstuforeningen. Møtet holdes i Restaurant Q's lokaler i Holmestrand. 

Medlemmer per 31.desember 2023 vil bli tilskrevet direkte med  informasjon om møtet. Inntil videre: Sett av kvelden, dere som har tenkt å komme

Blant ordinære årsmøtesaker som vil bli behandlet er Styrets beretning, Årsregnskap og Revisjonsberetning samt Budsjett for 2024. Endelig agenda vil bli publisert i god tid før møtet.

Det vil bli avholdt medlemsmøte etter avsluttet årsmøte. Styret mottar gjerne innspill på punkter dere ønsker å ta opp i medlemsmøtet. Spørsmål kan stilles til post@holmestrandfjordbadstu.no

For å få oversikt over hvor mange som kommer ber vi de som vet at de kommer om å svare via nedenstående link slik at vi får planlagt hvor mange stoler som skal på plass, mengde kaffe og kringle. Ja, det blir kringle... 
Her er link til undersøkelsen:
https://survey.easyquest.com/DdgPa6

Artikkel oppdatert 6. februar 2024

bottom of page